indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
ชมธรรมชาติบนเกาะช้าง ดำน้ำชมปะการัง

CODE:T-Hilight-019-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์เกาะช้าง
ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะช้าง
ดำน้ำชมปะการัง
3 วัน 2 คืน
พักเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดเดินทาง :     7,900.-
รถตู้ 8-10 ท่าน หรือ ขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย
** วันนักขัตฤกษ์ เพิ่มค่าบริการท่านละ 500 บาท
 
วันแรก กรุงเทพ - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ- เกาะช้าง
ชมพระอาทิตย์ตก
 
 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ออกเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมบริการอาหารบนรถ เป็นขนมปัง นม น้ำผลไม้ (มื้อที่ 1)
 
 11.00 น. เดินทางถึง จ.ตราด เดินทางต่อไป อ.แหลบงอบ
 
 11.30 น. เดินทางนมัสการกรมหลวงชุมพร
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเล (มื้อที่ 2)
 
 13.00 น. ออกเดินทางไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือเที่ยว 13.00 น.
 
 14.00 น. เดินทางถึงเกาะช้าง / เดินทางต่อไปยังที่พัก
 
 14.30 น. เดินทางถึงที่พัก / เก็บสัมภาระ
 
 15.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกคลองพลู ให้อาหารช้าง
 
 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านไอยราซีฟู๊ด (มื้อที่ 3)   
 
 19.00 น.  นั่งเรือชมหิ่งห้อย / 20.00  เดินทางกลับที่พัก
อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีบนเกาะช้าง
ได้ตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง หมู่เกาะรัง - เกาะทองหลาง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - หมู่บ้านบางเบ้า
 
 07.00 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)
 
 08.00 น. นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ หมู่เกาะรัง,เกาะทองหลาง,เกาะยักษ์เล็กและเกาะยักษ์ใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจาการทับถมของซากปะการังที่สวยงาม น่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์และปลาทะเลสีสวยสดใสหลากหลายชนิด พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 5)
 
 15.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท....เลือกซื้อของที่ระลึกบนเกาะช้างได้ตามอัธยาศัย
 
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทกับอาหารทะเลสดๆ (มื้อที่ 6)
ได้เวลาอันสมควร พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม น้ำตกคลองพลู - เกาะช้าง - กรุงเทพฯ
 
 07.00 น. สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
 
 09.00 น. นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
 
 13.00 น. เก็บสัมภาระ โบกมืออำลาเกาะช้าง
 
 15.00 น. เดินทางถึงฝั่งแหลมงอบ.... เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม
เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ
 
 20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ                      
ผู้ใหญ่                       ท่านละ         7,900   บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   ท่านละ         7,900   บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียวเพิ่ม               ท่านละ         2,000   บาท
วันหยุดนักขัตฤกษ์  เพิ่มท่านละ  500  บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ท้องถิ่นพร้อมน้ำมันนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ
- ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน  เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา
- ค่าเรือ Speed Boat ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ (พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกคลองพลู
- มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง   
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  3,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  
แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN  : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด  


 

 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi