indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานป่าหินงาม สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

CODE:TM026-2D1N
( 2 วัน 1 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ชมทุ่งดอกกระเจียว ทริปเดียวเที่ยว 2 อุทยาน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามและไทรทอง
พักไร่ภูเทพพิมาน
สวรรค์บนดินของคนรักธรรมชาติ
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
วันแรก กรุงเทพ - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน - ทุ่งดอกกระเจียว - ลานหินงาม
 
 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ พร้อมบริการอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)
 
 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ V.I.P. มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 
 12.00 น. เดินทางถึง อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ....จากนั้นบริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร(มื้อที่ 2)
 
 13.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามโดยรถยนต์ท้องถิ่น ชมจุดชมวิวรอยต่อแผ่นดิน3 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.เพชรบูรณ์และ จ.ลพบุรี จากนั้นเดินเท้าสู่ทุ่งดอกกระเจียวที่บานชูช่อสีชมพูอมม่วงสดใสเต็มทุ่งกว้าง แล้วนำชมลานป่าหินงาม ซึ่งมีโขดหินที่เกิดจากธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตา เช่น รูปถ้วยฟุตบอลโลก , รูปแม่ไก่,รูปปราสาท, รูปไดโนเสาร์ ฯลฯ
 
 17.00 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อปของชาวชัยภูมิ เช่น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากดอกกระเจียว และผลไม้ เช่น ลำไย น้อยหน่า ฯลฯ
 
 18.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ไร่ภูเทพพิมาน ที่พักที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ของภาคอีสาน และบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง - ผาหำหด - น้ำตกไทรทอง - กรุงเทพ
 
 07.00 น. อรุณสวัสดิ์...รับเช้าวันใหม่ที่สดใสด้วยบรรยากาศอันสดชื่น ท่ามกลางสายหมอกและไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ
 
 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)
 
 09.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ทเพื่อเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติไทรทอง
 
 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอิ่มอร่อยกับอาหารแล้ว....จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4 WD เดินทางขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ซึ่งมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงและ ดอกกระเจียวสีขาวหรือดอกเทพอัปสร (ดอกกระเจียวที่นี่จะมีสีสันเข้มกว่าที่ป่าหินงาม) จากนั้นชมจุดชมวิวที่ผาหำหด ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ได้ตามอัธยาศัย....เดินทางต่อเพื่อไปชมน้ำตกไทรทอง ระหว่างทางแวะชมต้นกระบากยักษ์พันปี จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตก ณ บริเวณวังไทร และวังเงือก ได้ตามอัธยาศัย
 
 16.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ และรับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารจ.สระบุรี (มื้อที่ 6)
 
 22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถตู้ปรับอากาศ D4D ไป-กลับ กรุงเทพ-ชัยภูมิ
- รถยนต์ท้องถิ่นนำเที่ยวภายในอุทยาน (รถสองแถวเล็ก นั่งได้คันละ 8-10 ท่าน)
- ค่าที่พักไร่ภูเทพพิมาน 1 คืน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
- ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ : 1. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                  2. กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัวไปด้วย

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi