indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยว 4 ดอย ดอยแม่สลอง-ดอยตุง-ดอยอ่างขาง-ดอยสุเทพ

CODE:TN023-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: โดยสายการบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เที่ยว 4 ดอย ดอยแม่สลอง-ดอยตุง-
ดอยอ่างขาง-ดอยสุเทพ
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
 
วันแรก กรุงเทพ - เชียงราย - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน -
วัดพระแก้ว - วัดร่องขุ่น
 
 05.15 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเชียงรายโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 
 08.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงราย....เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศและบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
 
 10.00 น. ทำเรื่องผ่านแดนเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศนานาชนิดที่ตลาดท่าขี้เหล็ก อาทิเช่น เครื่องประดับ,เสื้อผ้า,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ของเด็กเล่น,เครื่องไม้แกะสลัก ฯลฯ
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)เดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำซึ่ง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของดินแดนสามประเทศอันได้แก่ไทย,ลาว,พม่า ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงจากเบื้องสูง และนมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดินใหญ่สุดริมน้ำโขง.....ชมพิพิธภัณฑ์เมือง เก่าเชียงแสน แหล่งโบราณสถานของเชียงแสน และชมศิลปะเก่าแก่ที่สวยงาม ณ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง....ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของฝิ่นในอดีตและพิษภัยของฝิ่น ฯลฯ.....จากนั้นเดินทางสู่วัดพระแก้ว เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปหยกเขียว เพื่อเป็นสิริมงคลและชื่นชมศิลปะล้านนาอันงดงาม ชมวัดร่องขุนพบความวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยสัจธรรมแนวคิดของผู้สร้าง
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
 
 19.00 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไดมอนด์รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - ท่าตอน
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
 
 09.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยตุเข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ชมความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ที่ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งปี จนได้รับฉายา ดอกไม้ไม่เคยโรยรา และเดินทางเข้าชมความวิจิตรตระการตาของพระตำหนักซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับแปร พระราชฐานของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รูปแบบพระตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลท์ของสวิส และตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบนดอยตุง (มื้อที่ 5) จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังดอยแม่สลอง เดินทางถึงดอยแม่สลองสักการะพระมหาเจดีย์สันติคีรี สัญลักษณ์ของดอยแม่สลองที่สร้างเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จย่า ชมสุสานนายพลต้วนพร้อมชิมชาอู่หลงอันเลื่องชื่อและเชิญเลือกซื้อกลับบ้านได้ ตามสะดวก....จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านท่าตอน
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ท่าตอนชาเล่ต์
 
วันที่สาม ท่าตอน - ดอยอ่างขาง - เชียงใหม่
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง แวะชมไร่ส้มสายน้ำผึ้งชื่อดัง ถ่ายรูปกับสวนส้มขนาดใหญ่และเลือกซื้อส้มมารับประทานได้ตามอัธยาศัย
 
 11.00 น. เดินทางถึงดอยอ่างขาง นำท่านเข้าชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน ชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม พืชเมืองหนาว เช่น แครอท ผักสลัดต่าง ๆ ชมสวนบอนไซ สวนแปดสิบ ฯลฯ
 
 13.00 น. บริการอาหาร ณ ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 8) และเดินทางลงจากดอยอ่างขาง
 
 18.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) นำท่านเข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์....รับกุญแจห้องและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ พระตำหนักภูพิงค์ - พระธาตุดอยสุเทพ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
 
 08.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เข้าชมพระตำหนัก ชมดอกไม้เมืองหนาวมากมายหลากหลายสีสันทั้งจากในไทยและต่างประเทศที่อยู่ภาย ในพระตำหนักฯ....จากนั้นเดินทางลงมาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย
 
 13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบิน
 
 15.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่....เตรียมตัวเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
 
 17.05 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
 18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi