แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้3วัน2คืน 4 ท่าน เดินทางได้

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้3วัน2คืน

Price

7,700.00 ฿

Quantity to buy
Total 7,700.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

แห่เทียนอุบล -ลาวตอนใต้ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ชมแห่เทียน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ก่อนเยือน เมืองลาว คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน

ตลาดดาวเรือง-duty fee


วันแรก    อุบล –งานแห่เทียนพรรพษา- ลาว –ตาดฟาน( ---/ กลางวัน / เย็น)

วันที่สอง คอนพะเพ็ง –ปากเซ–ตลาดดาวเรือง         ( เช้า / กลางวัน / เย็น)    

 วันที่สาม   ปากเซ – ปราสาทวัดพู มรดกโลก -อุบลราชธานี       ( เช้า/ กลางวัน / ---)

อัตราค่าบริการ           ไม่มีราคาเด็ก                           

ราคา พักห้องคู่ 4-5 ท่าน      9,900 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000         บาท 

ราคา พักห้องคู่ 6-7 ท่าน      8,500 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000         บาท 

ราคา พักห้องคู่ 8-9 ท่าน      7,700 บาท  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000        บาท  

Visitors: 48,646