หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน เริ่มหลวงพระบาง

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : lpq-vte-นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน

Price

11,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 11,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore มรดกโลกหลวงพระบาง วัดเชียงทอง

นั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง สู่เวียงจันทน์

 4 วัน 3 คืน หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน


วันแรก :   หลวงพระบาง – น้ำตกกวางสี - วัดวิชุน -ตลาดมืด    (- /กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง  ตักบาตรข้าวเหนียว- ล่องเรือ ถ้ำติ่ง – บ้านสร้างไห่ - วัดเชียงทอง -วัดใหม่สุวรรณราม  (เช้า /กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม  หลวงพระบาง -นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง -ถ้ำนางฟ้า -บูลลากูน นอนวังเวียง       (เช้า /กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่   วังเวียง - เวียงจันทน์ –วัดสีเมือง – หอพระแก้ว – ตลาดช็อปปิ้งมอลล์    (เช้า /กลางวัน/-)


  ค่าบริการรวม  

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง     

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น  - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน     

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)
Visitors: 48,647