5วัน ตรัง-เกากระดาน

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : 5Dตรัง-เกาะกระดาน

ราคา

5,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ตรัง-เกาะกระดาน 5 วัน 2 คืน

โดยรถปรับอากาศ


วันแรก (ศุกร์ 2/6/66) กรุงเทพฯ-ตรัง (เย็น)

วันที่สอง(เสาร์ 3/6/66)  ตรัง-กันตัง-บ้านน ้าราบ-เขาจมป่ า-ทะเลแหวก-ตรัง

วันที่สาม(อาทิตย์ 4/6/66) ตรัง-เกาะมุก-ถ ้ามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก-ตรัง 

วันที่สี่(จันทร์ 5/6/66)    ตรัง-วัดภูเขาทอง-วังเทพทาโร-สุราษฎร์ธานี 

วันที่ห้า(อังคาร 6/6/66)    กรุงเทพฯ 


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• รถโค้ชปรับอากาศ

• เรือท่องเที่ยวทะเลตรัง } เรือหางยาวท่องเที่ยวบ้านน้ าราบ

• ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ(เฉพาะคนไทย)

• มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริการ

• อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจาก เมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็ นราคาต่อโต๊ะ)


Visitors: 40,734