DD-กรุงเทพฯ - อุดรธานี -สิบสองปันนา - คุนหมิง

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : DD-กรุงเทพฯ-อุดรธานี-สิบสองปันนา-คุนหมิง

Price

29,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 29,500.00 ฿

กรุงเทพฯ - อุดรธานี -สิบสองปันนา - คุนหมิง

5 วัน 4 คืน บินนกแอร์

กำหนดการเดินทาง


 วันแรก กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย  - บ่อเต็น - ม่อหาญ - สิบสองปันนา MEAL: (B/L/D) 

 DD300  DMK – UTH 06.00 – 07.05 น.  

EMU- C82 Vientiane – Boten  11.00 - 14.45  


 วันที่สอง  สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ – วัดหลวงป่าเจ่ย์ – ตลาดกลางคืนเก้าจอมสิบสองเซียง - โชว์พาราณสี    MEAL: (B/L/D)


วันที่สาม สิบสองปันนา - คุนหมิง – อุทยานป่าหินคุนหมิง   

EMU C306 XIS – KUN     09.07 – 12.48           MEAL: (B/L/D)    


วันที่สี่  เขาซีซาน  - ตำหนักทอง  - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้    MEAL: (B/L/D) 


วันที่ห้า คุนหมิง – เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ            MEAL: (B/L/-)

D887 08.05 – 16.35  

เดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน DD311 2105-2215 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  อัตราค่าบริการนี้ รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินนกแอร์  พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม  

- ค่าธรรมเนียม ระหว่าง ไทย-ลาว - จีน  

- ค่ารถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ ไทย-ลาว-จีน 

- ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ – บ่อเต็น / บ่อหาน - สิบสองปันนา - เวียงจันทน์ ไป-กลับ ชั้น 2  

- ค่าเข้าชมสถานที่ และ ค่าเข้าชมโชว์ ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ ( พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน ) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ค่าวีซ่าจีน หน้าด่าน ประเภทกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือวีซ่าท่องเที่ยว อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนรถไฟความเร็วสูงชั้น1หรือชั้นธุรกิจ  

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก


ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี  โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน  


 
Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 51,693