6วัน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้(รถไฟความเร็วสูง)(CA)

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 6วัน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้(รถไฟความเร็วสูง)(CA)

Price

29,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 29,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ทริปเดียวเที่ยว 2 มหานคร

ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (นั่งรถไฟความเรวสูง) 6 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน Air Chaina (CA)


Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


Day 2 กรุงเทพฯ (CA980: 01.15 – 06.55) – สนามบินปักกิ่ง – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภาพ ยนต์จี น – จ ตุ รั ส เ ที ยนอันเหมิ น – พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน ✈ Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


Day 3 วัดพระเขี้ยวแก้ว – ร้านผีเซี๊ยะ – ก าแพงเมืองจีนด่านจวียง กวน – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower

พัก Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


Day 4 หอฟ้าเทียนถาน – ร้านนวดเท้า – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (G15 : 14.00-18.33) – ชมวิวกลางคืนหาดไว่ท่าน – ถนนนานกิง

พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


Day 5 ขึ้นชมวิวหอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจ าลอง โลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี – พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หุ่นขี้ผึ้ง – เมืองโบราณผานหลง – อาคารพัน ต้นไม้ Tian An 1000 Trees

พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


Day 6 วัดพระหยก – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – ร้านผ้าไหม – หุ่นยนต์ Freedom Gundam – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ

ภูมิ) (CA805 : 23.15 – 02.15+1)

Visitors: 48,642