ไหว้พระธาตุ 4 เมือง 20-21 กค.2567

SKU : ไหว้พระธาตุ 4 เมือง 20-21 กค.2567

Price

3,999.00 ฿

Quantity to buy
Total 3,999.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ไหว้พระธาตุ 4 เมือง 20-21 กค.2567


ขอนแก่น - พระธาตุขามแก่น ,พระธาตุแก่นนคร

ร้อยเอ็ด - มหาเจดีย์ทราย

กาฟสินธุ์ - พระธาตุยาคู

มหาสารคาม- พระธาตุนาดูน


วันแรก (เสาร์ 20/07/67)   กรุงเทพฯ - จ.ขอนแก่น – วัดทุ่งเศรษฐี – พระธาตุขามแก่น – พระธาตุแก่นนคร - ตลาดต้นตาล

05.30น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่


วันที่สอง (อาทิตย์ 21/07/67) ขอนแก่น - จ.กาฬสินธุ์ - พระธาตุยาคู - จ.ร้อยเอ็ด - มหาเจดีย์ชัยมงคล – บึงพลาญชัย - วัดพระยืน - หอโหวต


วันที่สาม (จันทร์ 22/07/67) จ.ร้อยเอ็ด - มหาเจดีย์ทราย(บุโรพุทโธจำลอง) - พระธาตุนาดูน


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง (3D 2N) ราคา (บาท) พักเดี่ยว (บาท)

20 -22 ก.ค. 2567 3,999.- 1,800.-


อัตรานี้รวม - รถโค้ชปรับอากาศ 

- อาหารตามรายการที่ระบุ และน้ำดื่ม

- ที่พัก  ขอนแก่น พัก โรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า 1 คืน (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

ร้อยเอ็ด พัก โรงแรมเลอปาร์ค    หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ 500,000 บาท

- มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  


อัตรานี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าใช้ส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน


 เงื่อนไขการชำระเงิน  มัดจำการเดินทางท่านละ 2,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

Visitors: 51,692