ไหว้พระ9วัดเมืองอุบล-ปากเซ-คอนพะเพ็ง 4ท่านเดินทางได้

  DOWNLOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : ไหว้พระ9วัดอุบลเที่ยวปากเซ

ราคา

6,400.00 ฿


6,700.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไหว้พระ 9 วัด เมืองอุบล 3 วัน 2 คืน

เยือนปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง – ตาดผาส้วม

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี - น้ำตกคอนพะเพ็ง 

วันที่สอง ปากเว – ปากซอง น้ำตกตาดฟาน – ตาดเยือง - งานแห่เทียนเข้าพรรษา – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – ศาลหลักเมือง

วันที่สาม  ไหว้พระ 9 วัด เมืองอุบล – กรุงเทพฯ      


อัตราค่าบริการ    4-5 pax  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่       ท่านละ 9,900    บาท 

                   6-7 pax  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่       ท่านละ  8,900    บาท 

                  8  pax  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่       ท่านละ 6,700     บาท 

  พักเดี่ยวเพิ่ม                  ท่านละ   1,400          บาท 

Visitors: 27,702