ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : เกาะช้าง3วัน2คืน

ราคา

10,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะช้าง

ดำน้ำชมปะการัง


เดินทางโดย : รถปรับอากาศ 

กำหนดเดินทาง :   10,900.

-รถตู้ 8-10 ท่าน หรือ ขึ้นไป ออกได้ทุกวัน 

// ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย

** วันนักขัตฤกษ์ เพิ่มค่าบริการท่านละ 500 บาท 


วันแรกกรุงเทพ - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ- เกาะช้าง ชมพระอาทิตย์ตก

07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมบริการอาหารบนรถ เป็นขนมปัง นม น้ำผลไม้ (มื้อที่ 1) 

11.00 น.เดินทางถึง จ.ตราด เดินทางต่อไป อ.แหลบงอบ  

11.30 น.เดินทางนมัสการกรมหลวงชุมพร  

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเล (มื้อที่ 2)  13.00 น.ออกเดินทางไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือเที่ยว 13.00 น. 

 14.00 น.เดินทางถึงเกาะช้าง / เดินทางต่อไปยังที่พัก 

 14.30 น.เดินทางถึงที่พัก / เก็บสัมภาระ  

15.00 น.ออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกคลองพลู ให้อาหารช้าง  

18.30 น.รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านไอยราซีฟู๊ด (มื้อที่ 3)     

19.00 น. นั่งเรือชมหิ่งห้อย / 20.00 เดินทางกลับที่พัก

อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีบนเกาะช้างได้ตามอัธยาศัย 


วันที่สองหมู่เกาะรัง - เกาะทองหลาง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - หมู่บ้านบางเบ้า  

07.00 น.สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)  

08.00 น.นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ หมู่เกาะรัง,เกาะทองหลาง,เกาะยักษ์เล็กและเกาะยักษ์ใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจาการทับถมของซากปะการังที่สวยงาม น่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์และปลาทะเลสีสวยสดใสหลากหลายชนิด พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 5)  

15.00 น.เดินทางกลับถึงรีสอร์ท....เลือกซื้อของที่ระลึกบนเกาะช้างได้ตามอัธยาศัย  

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทกับอาหารทะเลสดๆ (มื้อที่ 6)

ได้เวลาอันสมควร พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์ 


วันที่สามน้ำตกคลองพลู - เกาะช้าง - กรุงเทพฯ 

 07.00 น.สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 

 09.00 น.นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง  

12.00 น.บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)  

13.00 น.เก็บสัมภาระ โบกมืออำลาเกาะช้าง  

15.00 น.เดินทางถึงฝั่งแหลมงอบ.... เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศคันเดิม

เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ  20.00 น.เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ท้องถิ่นพร้อมน้ำมันนำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ

- ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

- ค่าเรือ Speed Boat ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ (พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ)

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกคลองพลู

- มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง   

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 3,000 บาท

การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด 

แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย


กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด  

Visitors: 40,727