สัตหีบ-แสมสาร (2 วัน 1 คืน)

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : สัตหีบ-แสมสาร (2 วัน 1 คืน)

Price

3,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 3,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

สัตหีบ-แสมสาร (2 วัน 1 คืน)

กำหนดการเดินทาง


วันแรก  กรุงเทพ – สัตหีบ

07.30 น.           พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยสะดวก บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง

08.00 น.           เดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

10.30 น.           แวะท่าเรือจุกเสม็ด ชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรก และลำเดียวที่มี อยู่ในปัจจุบันของไทย และ ในภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วย (ถ้าเรือหลวงไม่ติดภารกิจจากทางราชการ)

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร

13.30 น.           นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ยอดเขาแหลมปู่เจ้า ชมทิวทัศน์อ่าวสัตหีบในรัศมีเกือบ 360 องศาจากยอดเขา มีแบบจำลองเรือรบชนิดต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในปัจจุบันของกองทัพเรือไทยให้ศึกษาและชมบรรยากาศของ หาดเตยงาม จากเบื้องสูง

15.00 น.           นำทุกท่าน ชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเล เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ แหล่งอนุบาลพันธุ์เต่า ทะเลก่อนนำไปปล่อยในธรรมชาติมีทั้งเต่ากระและเต่าตนุจำนวนมากมายรอคอย การมาเยี่ยมเยือนจากท่าน

16.30 น.           เดินทางเข้าสู่ที่พักที่         

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)   

18.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง          สัตหีบ

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)   

08.00 น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย  

08.30 น.           นำท่าน Check Out   

09.00 น.            เดินทางไปถึง ท่าเรือแสมสาร เพื่อเดินทางไปยัง อุทยานใต้ทะเลเกาะแสมสาร เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ที่มีให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ นั่งเรือท้องกระจกเพื่อชมปะการัง รอบๆ เกาะ เช่นปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังอ่อน และปะการังโต๊ะ ส่วนสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่น่าสนใจก็มีดอกไม้ทะเล, เม่นทะเล, ปลาดาว และปลาสวยงามจำพวกปลากะรัง, ปลาสลิดหิน, ปลานกแก้ว, ปลาผีเสื้อ ฯลฯ เดินเล่นบนชายหาด หรือเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและทิวทัศน์

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบปิกนิกข้าวกล่องบนเรือ

13.00 น.           อำลาเกาะขามนั่งเรือกลับสู่ฝั่งและเลือกซื้อของฝากจากสัตหีบ มีอาหารทะเลแห้ง ประเภทปลาหมึกปลาเค็มกะปิน้ำปลาและยังมีของที่ระลึกน่ารัก ๆ ผลิตจากเปลือกหอยมากมาย

14.00 น.           เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก

 

ขั้นต่ำ 35 ท่าน

อัตราค่าบริการ: ท่านละ   บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่านต่อห้อง) 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ

4. ค่าเรือท้องกระจกดูปะการังเกาะขาม 5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

6. ค่าประกันการเดินทาง 7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

การจองทัวร์ โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

Visitors: 53,631