ยื่นวีซ่าจีน วีซ่าจีน 2567 visa china

ประกาศเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการ 

ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย


ตามประกาศจากประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้


1. ประเภทวีซ่า และเกณฑ์การรับยื่นคำร้อง


1.) วีซ่า Q1, Q2

จุดประสงค์: เยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
                   - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
                   - สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน 
                   - สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) 

             สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน


2.) วีซ่า M

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ
เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานที่จีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ  และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 


3.) วีซ่า F

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมไม่เชิงพาณิชย์
เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานที่จีน 
 
       4.) วีซ่า Z 

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน
เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China) 
  
       5.) วีซ่า S1, S2

จุดประสงค์: เพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีน     

 แบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
เอกสารหลัก: - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีน
                   - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
                   - สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ


6.) วีซ่า X1, X2

จุดประสงค์: สำหรับเรียนที่จีนแบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว
       เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1:

   - Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริง และสำเนา
           - ใบตอบรับนักเรียน (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริง และสำเนา

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2  

    - ใบตอบรับนักเรียน (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริง และสำเนา
   
        7.) วีซ่า C

จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน
เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงหรือหนังสือค้ำประกันออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน


8.) วีซ่า G

จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน
เอกสารหลัก: - บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว


9.) วีซ่า R

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามาถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน


สอบถาม เพื่อวางแผน ยื่นวีซ่าจีน ได้ที่   02-8149585   Hotline 081-8706343


Visitors: 53,629