นครพนม - สะหวันนะเขต 3 วัน 2 คืน เริ่ม นครพนม

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 3d2nนครพนม-สะหวันนะเขต

ราคา

8,500.00 ฿


8,900.00 ฿

 (-4%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไหว้ 3 พระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นครพนม - สะหวันนะเขต 3 วัน 2 คืน

พระธาตุพนม - พระธาตุอิงฮัง - พระธาตุโพน


เดินทางโดย : รถปรับอากาศ รอรับสนามบิน กำหนดการเดินทาง :    บริการทัวร์เหมา เฉพาะคณะท่าน       

 เพียง 8,900.-   ** ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ 6 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน ** 


วันแรก กรุงเทพฯ-นครพนม  

08.50 น.ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนครพนม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย FD3398  

09.45 น.นำทุกท่านมาถึงที่สนามบินนครพนม  10.00 น.คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ  

11.00 น.นำท่านนมัสการ พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพง ล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น.พร้อมกันที่รถเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสุวรรณเขตในประเทศลาว  15.00 น.เข้าพักที่โรงแรมสะหวันเวกัส(หรือ เทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

วันที่สอง สะหวันนะเขต       ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น)  

07.00 น.ตื่นรับอรุณ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 08.00 น.เดินทางสู่พระธาตุอิงฮัง พระธาตุอิงฮัง(ในประเทศลาว) เป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม (ในประเทศไทย) สูง 25 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงสายที่ 13 ประมาณ 13 กม. เลียบถนนไปบ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต มีภาพสลักนูนสูงออกแนวฮินดูประดับ ประดารอบพระธาตุ น่าจะเป็นศิลปะเขมร รอบผนังกำแพงพระธาตุด้านในเป็นศาลาวนรอบ มี พระพุทธรูปวางเรียงเป็นแถวยาวตลอดทั้งสี่ด้าน เห็นว่าเป็นการหล่อโดยพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวลาว และชาวไทยร่วมกัน มีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน ได้สืบทราบมาว่าทุกปีจะมีการจัดงาน ยิ่งใหญ่นมัสการพระธาตุอิงฮัง โดยจะมีขบวนแห่เทียน และฟ้อนรำถวายองค์พระธาตุ 

 10.00 น.เดินทางต่อที่ พระธาตุโพน หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ขี้โพน พระธาตุองศ์นี้เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สร้างมาพร้อมเดียวกับพระธาตุอิงคำ พระธาตุองศ์นี้ชาวบ้านได้ให้ความนับถือทั้งชาว สะหวัดนะเขต และ ต่างแขวงและตลอดถึงพี่น้องแขวงใกล้เคียงจากฝั่งขวามือริมแม่น้ำโขง ใน วันพระผู้คนก็จะมาทำบุญกันเต็มวัด ผู้คนมักนิยมไปขอพรบนบานสารกล่าวตามความเชื่อและเป็น ที่พึ่งทางใจตามที่ตนมีความนับถือ พระธาตุองศ์นี้อยู่ห่างจากตัวเมืองสวรรณเขตประมาณ 60 ก.ม. ซึ่งขึ้นกับเมืองไชยภูทองแขวงสะหวัดนะเขต ทิวทัศน์เขตนี้จะเป็นทุ่งกว้างสลับซับซ้อนไปด้วยต้น ตาลน้อยใหญ่ พายในวัดจะมีชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์น้ำตาลก้อนมาขายในวัด น้ำตาลจะมีรสชาติ อร่อย หอม หวาน เหมือนกะทิมะพร้าว  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.30 น.พาชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสะหวันนะเขต แสดงร่องรอยการปรากฏของ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และความสามรถของนักโบราณคดีชาวลาวที่ร่วมกับนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสขุด หาร่องรอยและหลักฐานไว้ได้มากมาย จุดเด่นที่น่าชมคือ การค้นพบกระดูกและ รอยเท้าไดโนเสาร์ 2 ประเภท 4 สายพันธุ์ คือ ประเภท กินเนื้อ 1 สาย-พันธุ์ ประเภทกินพืช 3 สายพันธุ์ โดย ร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ถูกค้นพบที่ สะหวันนะเขตนั้นเป็นส่วนหางของไดโนเสาร์พันธุ์ Saltasaurus ค้นพบกระดูกสมบูรณ์ครบทั้งหางและมี ตู้กระดูกอีกกว่า 10 ตู้ที่ใช้เก็บชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสาร์ ซากก้อนหิน ทองค า ทองแดง หินกล้า ที่ถูกค้นพบที่บ่อขุดหินแขวงสะหวันนะเขต ฟอสซิลหินรูปหอย ปลา และ เต่าโบราณ ที่น่าสนใจมาก นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนศีรษะและฟันของสัตว์ดึกด าบรรพ์ลักษณะคล้ายกิ้งก่ายักษ์เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่เกิดก่อนยุคสมัยของไดโนเสาร์จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วย  

17.00 น.เข้าพักที่โรงแรมสะหวันเวกัส(หรือ เทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

วันที่สามสะหวันนะเขต - มุกดาหาร - นครพนม  

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เที่ยวในสะหวันนะเขต (ตลาดเช้าดาวเรือง) 

 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

บ่ายชม วัดท่าตอน นำท่านสู่ตลาดอินโดจีน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่ง หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเพราะเป็น จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ณ บริเวณ ริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด้าน ทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี ในเทศกาลวันออกพรรษาจะเป็นจุด ชมการแข่งขันเรือ ยาว ประเพณีของคนทั้งสองฝั่งโขงอีกด้วย และจากศูนย์การบริการข้อมูลการท่องเที่ยว ไม่ไกลกันนักจะมองเห็น “ศาลาเรารักมุกดาหาร” ของเทศบาลเมืองมุกดาหารได้อย่างชัดเจน  

15.00 น.ถึงสนามบินนครพนม  

16.45 น.เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย FD3398  17.50 น.นำทุกท่านสู่สนามเมืองดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ.อัตรานี้รวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง 

- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น

- ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นตลอดทริป

- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 

- ค่าที่พัก 3 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน 

- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศลาวสำหรับต่างชาติ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ - นครพนม ไป - กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน - กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย 

- ค่าทิปไกด์ + คนขับ 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 5,000 บาท

การโอนเงิน ชื่อ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ 

 แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

Visitors: 40,734