แคชเมียร์ 4 วัน

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : แคชเมียร์ 4 วัน

ราคา

25,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แคชเมียร์    “PARADISE ON EARTH”

Srinagar – Pahalgam – Gulmarg 4 วัน 3 คืน

วันแรก            กรุงเทพฯ – เดลลี – ศรีนาการ์                     (อาหารกลางวัน / เย็น)

วันที่สอง         ตลาดน้ำ – พาฮาลแกม – ศรีนาการ์             (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สาม         ศรีนาการ์ - กุลมาร์ก                                     (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

วันที่สี่              ศรีนาการ์ - เดลลี - กรุงเทพฯ                   (อาหารเช้า / กลางวัน / --) 


อัตราค่าบริการนี้รวม      ค่าที่พักที่บ้านเรือ 1 คืน 

ค่าที่พัก ที่โรงแรม  2 คืน  // ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่านั่ง กอนโดล่า ที่กุลมาร์ก เฉพาะ เฟส 1 เท่านั้น

ค่าเรือ ชิคาร่า // ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว

ค่าน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน ระหว่างทัวร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ไป / กลับ ตลอดเส้นทาง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

ค่าวีซ่าอินเดีย   (EVisa for Tourist – 30 days Double Entry = THB 2,200 each)

ค่านั่งม้า ที่ พาฮาลแกม //ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

Visitors: 33,163