Cebu Bohol beautiful islands 5 วัน 3 คืน รวม ตั๋วตามวันที่

  DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : Cebu Bohol beautiful islands 5 วัน 3 คืน

ราคา

35,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 35,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Cebu Bohol beautiful islands 5 วัน 3 คืน


17 – 21 ตุลาคม 2566 37,900.-


วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (PR739 : 01.30-06.05 ) – เซบู

วันที่สอง เซบู (สนามบินนานาชาติมัคตัน) – เกาะแมคตัน – ลาปู-ลาปู – ป้อมปราการซานเปโดร - กางเขนโบราณ - โบสถ์ซานโตนิโญ – พิพิธภัณฑ์ – อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู - อนุสาวรีย์วีรบุรุษคนแรกของฟิลิปปินส์ - Magellan Shrine - โบสถ์ Virgen de la Regla – เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น – โรงงานกีตาร์ – ศูนย์จำหน่ายของที่ระลึก

วันที่สาม ว่ายน้ำกับฉลามวาฬ - ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Loboc - Baclayon Church - Blood Compact Shire – ชมลิงทาร์เซีย (Tarsiers) – ช็อกโกแลตฮิลส์ 

วันที่สี่ เกาะฮิลูตูงัน (Hilutungan) - เกาะนาลูซวน (Nalusuan) – ดำน้ำตื้นชมประการังใต้น้ำ 

วันที่ห้า วัดลีอาห์ (Leah Temple) "ทัชมาฮาล" แห่งเซบู – ช็อปปิ้ง SM City - เซบู (สนามบินนานาชาติมัคตัน) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR738 : 21.35-00.10+1 ) 


รายการรวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น


 

Visitors: 27,339