มะนิลา - ตาไกไต - Vill Escudero 4 วัน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : มะนิลา - ตาไกไต - Vill Escudero 4 วัน

Price

39,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 39,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มะนิลา - ตาไกไต - Vill Escudero 4 วัน


วันแรก      กรุงเทพฯ – มะนิลา        ( กลางวัน / เย็น)


วันที่สอง   มะนิลา – ภูเขาไฟตาไกไต     ( เช้า / กลางวัน / --)


วันที่สาม        Villa Escudero            ( เช้า / กลางวัน / --)


วันที่สี่            มะนิลา     (อาหารเช้า)


อัตราค่าบริการนี้รวม  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ที่โรงแรมที่ท่านเลือก  

ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ          

น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ต่อวัน ระหว่างทัวร์ 

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

ค่าเข้าชมสถานที่ และการแสดง ต่างๆ ตามรายการ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – มะนิลา 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

ค่าอาหาร กลางวัน หรือเย็น ที่อิสระ ไม่รวมในค่าบริการ 

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 USD / ท่าน / วัน และทิปคนขับรถ ตามความพึงใจของท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)


***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ ได้ 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า***
Visitors: 48,643