มะนิลา–น้ำตกปักซังฮัน4วัน3คืน-2ท่านเดินทางได้

 DOWNLOAD   PROGRAM

รหัสสินค้า : มะนิลา–น้ำตกปักซังฮัน4วัน3คืน-2ท่านเดินทางได้

ราคา

17,000.00 ฿


17,500.00 ฿

 (-3%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 17,000.00 ฿

มะนิลา – ตาไกไต - Rizal Park - อินทรามูรอส

Fort Santiago - น้ำตกปักซังฮัน 4 วัน 3 คืน

2 ท่าน เดินทางได้เลย

วันแรก  กรุงเทพฯ – มะนิลา (อาหารเย็น)

วันที่สอง น้ำตกปักซังฮัน(อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม มะนิลา – ภูเขาไฟตาไกไต   (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่ มะนิลา – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)


อัตราค่าบริการนี้รวม  

ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ที่โรงแรมที่ท่านเลือก            ค่าอาหาร ทุกมื้อตามที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

ค่าเรือ บันคา ที่น้ำตกปักซังฮัน                     ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ดูแลระหว่างท่องเที่ยว


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด