หนองคาย – เวียงจันทน์ - สิบสองปันนา 5วัน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : หนองคาย–สิบสองปันนา5วัน

Price

19,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 19,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore ไทย ลาว จีน 5 วัน 4 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์ - สิบสองปันนา

พระธาตุหลวง – โชว์พาราณสี

พัก เวียงจันทน์ 1 คืน เชียงรุ้ง 2 คืน บ่อเต็น 1 คืน

วันแรก      หนองคาย – เที่ยวเวียงจันทน์      (เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง เวียงจันทน์ – รถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น - บ่อหาน -สิบสองปันนา    (เช้า-กล่อง/เที่ยง/เย็น)

วันสาม สิบสองปันนา– ตลาดเช้าไทลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี       (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันสี่     สวนหม่านทิง-วัดป่าเจ- หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง-บ่อหาน-บ่อเต็น    (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่ห้า    บ่อเต็น -ตลาดเช้าเมืองบ่อเต็น- Duty fee บ่อเต็น - เวียงจันทน์ - หนองคาย    (เช้า/เที่ยง/-)


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ 4 เที่ยว ระดับ SECOND CLASS SEATS 

2. ค่ารถนำเที่ยวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง

3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ                               

6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท

7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

8.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ยื่นกรุ๊ป หน้าด่านเข้าประเทศจีน ส่ง Scan Passport ล่วงหน้า ก่อน 15 วันทำการ*** สำคัญมาก

กรณีมีวีซ่า สามารถลดได้ เพียง 1000 บาทVisitors: 51,698