หนองคาย – เวียงจันทน์ - คุนหมิง -สิบสองปันนา 6 วัน

  DOWN LOAD PROGRAM 

SKU : หนองคาย–คุนหมิง-สิบสองปันนา6วัน

Price

27,000.00 ฿

Quantity to buy
Total 27,000.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore ไทย ลาว จีน 6 วัน 5 คืน

หนองคาย – เวียงจันทน์ - คุนหมิง -สิบสองปันนา

พระธาตุหลวง – ป่าหิน เขาซีซาน – โชว์พาราณสี

พัก เวียงจันทน์ 1 คืน คุนหมิง 2 คืน เชียงรุ้ง 2 คืน

วันแรก  หนองคาย – เที่ยวเวียงจันทน์         (/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง  เวียงจันทน์ – รถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น - บ่อหาน -คุนหมิง     (เช้า-กล่อง/เที่ยง/เย็น-กล่อง)

วันที่สาม   คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - ตำหนักทอง - ถนนคนเดินค้างหวางฟู่   (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันสี่  คุนหมิง - อุทยานป่าหิน – สิบสองปันนา        (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันห้า  สิบสองปันนา - ตลาดเช้าไทลื้อ - วัดป่าเจ - สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรม เมืองพาราณสี       (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันหก  สิบสองปันนา - บ่อหาญ – บ่อเต็น - เวียงจันทน์ - หนองคาย  (เช้า/เที่ยง/เย็น)

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ 5 เที่ยว ระดับ SECOND CLASS SEATS 

2. ค่ารถนำเที่ยวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง

3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ                               

6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท

7 . ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

8.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ยื่นกรุ๊ป หน้าด่านเข้าประเทศจีน ส่ง Scan Passport ล่วงหน้า ก่อน 15 วันทำการ*** สำคัญมาก กรณีมีวีซ่า สามารถลดได้ เพียง 1000 บาท

Visitors: 51,697