เชียงของ สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4 วัน 3 คืน

  DOWN LOAD PROGRAM 

SKU : เชียงของ-สิบสองปันนา4วัน

Price

17,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 17,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore ไทย ลาว จีน 4 วัน 3 คืน

เชียงของ – สิบสองปันนา - โชว์พาราณสี

พัก เชียงรุ้ง 3 คืน เริ่มด่านเชียงของ

วันแรก    เชียงของ- บ่อเต็น – บ่อหาน – รถไฟความเร็วสูง -สิบสองปันนา           (-/เที่ยง/เย็น)

วันที่สอง     สิบสองปันนา– ตลาดเช้าไทลื้อ-วัดหลวงเมืองลื้อ- สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรม เมืองพาราณสี   (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สาม     สวนหม่านทิง-วัดป่าเจ- หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง-สุกี้หม่าล้า     (เช้า/เที่ยง/เย็น)

วันที่สี่   เชียงของ- บ่อเต็น - Duty fee บ่อเต็น – เชียงของ  (เช้า/เที่ยง/-)

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ 2 เที่ยว ระดับ SECOND CLASS SEATS 

2. ค่ารถนำเที่ยวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง               

3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                         

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ          

6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท                        

7 . ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

8.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ยื่นกรุ๊ป หน้าด่านเข้าประเทศจีน ส่ง Scan Passport ล่วงหน้า ก่อน 15 วันทำการ*** สำคัญมาก กรณีมีวีซ่า สามารถลดได้ เพียง 1000 บาท


Visitors: 45,671