เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง พักเชียงราย 2 คืน ML-CRF01

SKU : เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง พักเชียงราย 2 คืน CRF01

Price

7,600.00 ฿

Quantity to buy
Total 7,600.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เชียงราย ไร่ชาฉุยฟง พักเชียงราย 2 คืน

รับสนามบินเชียงราย


วันแรกของการเดินทาง   เชียงราย–พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-วัดร่องเสือเต้น–ไร่บุญรอด–วัดร่องขุ่น      (-/L/D)

วันที่สองของการเดินทาง  ไร่ชาฉุยฟง-พระตำหนักดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–ดอยผาหมี-อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน-เชียงรายไนท์บาร์ซ่า (B/L/-)

วันที่สามของการเดินทาง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-วัดพระสิงห์-วัดพระแก้ว-วัดห้วยปลากั้ง-Lalitta Café-ซื้อของฝาก-เดินทางกลับ    (B/L/-)


อัตรานี้รวม

✔ รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง

**กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**

**กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**

✔ อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ

✔ อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง 

✔ มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน ตลอดการเดินทาง

✔ ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

✔ ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์


อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

  DOWNLOAD PROGRAM

Visitors: 51,692