เชียงใหม่ – ราชพฤกษ์ 3 วัน 2 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เชียงใหม่ – ราชพฤกษ์ 3 วัน 2 คืน

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เชียงใหม่ – ราชพฤกษ์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง                                        รับสนามบินเชียงใหม่


วันแรกของการเดินทาง   จ.เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์    (-/ L / D )

08.45 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่          (เวลาแนะนำ WE102 BKK-CNX เวลา 07.25-08.45 น.)    


วันที่สอง          ม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้เมืองหนาว–Sky Walk ม่อนแจ่ม–โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์&ซิปไลน์-Jungle De Café–วัดป่าดาราภิรมย์–สวนดอกไม้แม่ริม     (B /L / D)


วันที่สาม          แม่กำปอง – กาแฟระเบียงวิว – วัดคันธาพฤกษา – ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ 

( B / - / - )

17.00 น.           คณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย (แนะนำ WE165 CNX-BKK เวลา 17.00-18.20 น.)


อัตรานี้รวม

       รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง

       เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มี ไกด์ คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

       อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ

       อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง

       ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ

       ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

       ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจสิ่งที่ควรนำติดตัว 1. กล้องถ่ายรูป 2. แว่นกันแดด, ครีมกันแดด 3. หมวก,ร่ม ,เสื้อกันหนาว,รองเท้าผ้าใบ

4. ยารักษาโรคประจำตัวและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 

Visitors: 53,630