เชียงใหม่ ปาย ปางอู๋ง 3 วัน 2 คืน เริ่มสนามบินเชียงใหม่

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : เชียงใหม่ ปาย ปางอู๋ง 3 วัน 2 คืน เริ่มสนามบินเชียงใหม่

Price

9,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 9,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เชียงใหม่ ปาย ปางอู๋ง 3 วัน 2 คืน

ปายแคนยอน - วัดพระธาตุแม่เย็น -วัดพระธาตุดอยกองมู 

รับสนามบินเชียงใหม่ เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป คณะส่วนตัว


วันแรก    จุดนัดหมาย - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - ปายแคนยอน - Carrot On The Moon – วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย             ( เช้า /กลางวัน /เย็น )


วันที่สอง   วัดน้ำฮู - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ถ้ำลอด - ปางอุ๋ง - ลุงปาละ คอฟฟี่เฮ้าส์ – สะพานซูตองเป้ ( เช้า /กลางวัน /เย็น )  


วันที่สาม   วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ&จองกลาง - สวนสนบ่อแก้ว - เดินทางกลับ( เช้า /กลางวัน /- )  


อัตรานี้รวม

✔ รถยนต์ส่วนตัวนำเที่ยว รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอด 3วัน2คืน

หมายเหตุ :        เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถยนต์ส่วนตัว

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ใช้รถตู้ปรับอากาศ

✔ ค่าพาหนะท้องถิ่นขึ้นสถานที่เที่ยวต่างๆ  , อาหารและเครื่องดื่ม ที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถาน ที่ระบุในรายการ ,อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

 

Visitors: 48,649