เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน รับสนามบินเชียงใหม่

SKU : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย 3 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สะพานซูตองเป้ -สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

รับสนามบินเชียงใหม่ เดินทางได้ทุกวัน 2 ท่านขึ้นไป คณะส่วนตัว


วันแรก  จุดนัดหมาย - เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว – แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุดอยกองมู         ( เช้า /กลางวัน /เย็น )


วันที่สอง สะพานซูตองเป้ – บ้านรักไทย - ถ้ำปลา – ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ถนนคนเดินปาย     ( เช้า /กลางวัน /เย็น )  


วันที่สาม ทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล – Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – เชียงใหม่ - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับ ( เช้า /กลางวัน /- )  


อัตรานี้รวม

✔ รถยนต์ส่วนตัวนำเที่ยว รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอด 3วัน2คืน

หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถยนต์ส่วนตัว

เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ใช้รถตู้ปรับอากาศ

✔ ค่าพาหนะท้องถิ่นขึ้นสถานที่เที่ยวต่างๆ  , อาหารและเครื่องดื่ม ที่ระบุในรายการ

✔ ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถาน ที่ระบุในรายการ ,อาหารว่าง, เครื่องดื่ม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

✔  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

✔ ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

 

Visitors: 48,649