เชียงราย เชียงแสน King Roman 4 วัน

SKU : Explore 4 วัน เชียงราย เชียงแสน King Roman

Price

13,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 13,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore เชียงราย เชียงแสน

Mountain River & King Roman 4D3N 


วันแรก สนามบินแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง –พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง -ทำกิจกรรม DIY บนดอยตุง   (-/L/D) พัก ดอยตุงลอดจ์ (Doi Tung Lodge)


วันที่สอง    จุดชมวิวบ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี - วัดพระธาตุดอยเวา - สามเหลี่ยมทองคำ            (B/L/D)  พัก รีสอร์ท อ.เชียงแสน    


วันที่สาม วัดพระธาตุผาเงา - สกายวอล์คเชียงแสน –ชมเมืองเก่าเชียงแสน – เขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมัน - เกาะดอนซาว –สวนสาธารณะดอกงิ้ว – วัดฉงซาน –ย่านไชน่าทาวน์- โรงแรม 5 ดาว (B/L/-) พัก Kapok Star Hotel โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ในอาณาจักรคิงส์โรมัน 


วันที่สี่ของการเดินทาง    ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (สบรวก) - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง SINGHA PARK หรือ ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับ        (B /L/D)     


     

อัตรานี้รวม

- รถตู้ปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 4 ดาว จำนวน 2 คืน และที่พัก สปป.ลาว 5 ดาว จำนวน 1 คืน 

- อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ 

- อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ

- มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ

- ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ
Visitors: 48,643