ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4วัน3คืน พักบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง 2 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4วัน3คืน พักบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง 2 คืน

Price

8,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ดานัง - ฮอยอัน - เว้  4วัน 3คืน

พัก บาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานัง 2 คืน     

รับสนามบินดานัง


วันแรก    ดานัง – บานาฮิลล์                (กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง    บาน่าฮิลล์ – ฮอยอัน -ดานัง    (เช้า/กลางวัน/ เย็น)

วันที่สาม  ดานัง วัดหลิงอิ๋ง - สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ         (เช้า/กลางวัน/ เย็น)

วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง     (เช้า/-/-)


พัก โรงแรม 4 ดาว

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)

                1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

                2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 1,500 บาท / ห้อง

ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 3,500 / ห้อง 


อัตราค่าบริการรวม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ - ค่าตั๋วเครื่องบิน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ ชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 48,647