ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4วัน3คืน พักบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง 2 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4วัน3คืน พักบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง 2 คืน

ราคา

8,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ดานัง - ฮอยอัน - เว้  4วัน 3คืน

พัก บาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานัง 2 คืน     รับสนามบินดานัง

วันแรก    ดานัง – บานาฮิลล์                 (กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง    บาน่าฮิลล์ –  ฮอยอัน -ดานัง     (เช้า/กลางวัน/ เย็น)

วันที่สาม  ดานัง วัดหลิงอิ๋ง - สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ          (เช้า/กลางวัน/ เย็น)

วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง       (เช้า/-/-)


พัก โรงแรม 4 ดาว

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)

                1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

                2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 1,500 บาท / ห้อง

ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 3,500 / ห้อง 


อัตราค่าบริการรวม

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 

-  ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ  - ค่าตั๋วเครื่องบิน  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ ชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 33,169