โฮจิมินห์ ดานัง ฮานอย 5วัน4 คืน

   DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : โฮจิมินห์ ดานัง ฮานอย 5 วัน 4 คืน

Price

24,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 24,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

แกรนด์ เวียดนาม

โฮจิมินห์ ดานัง ฮานอย 5 วัน 4 คืน

รับสนามบินโฮจิมินห์    พักบานาฮิลล์ 1 คืน

รวม ตั่วเครื่องบิน ภายในประเทศ 2 เที่ยวบินแล้ว


วันแรก   กรุงเทพ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – อาคารไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – ถนนคนเดินเหงียนเว้         (-/-/เย็น)


วันที่สอง          โฮจิมินห์ – ดานัง (บินภายใน) – วัดหลินอิ๋ง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) –

สะพานทอง GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - โรงไวน์

สวนสนุก FANTASY PARK  (แบบกล่อง/กลางวัน/เย็น)


วันที่สาม          บานาฮิลล์ - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง          (เช้า/กลางวัน/เย็น)


วันที่สี่              ดานัง – สะพานมังกร – ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู – ดานัง - ฮานอย (บินภายใน) –  ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สายเก่า    (เช้า/กลางวัน/เย็น)


วันที่ห้า            ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม - (เช้า/-/-)


โฮจิมินห์ : Hotel: Anos 3* / TTC Airport 3* //   The Odys Boutique 4* / Ramana 4* - similar

ดานัง    :Hotel: Mercure Danang French Village Bana Hills 4*

ฮอยอัน :  Yes Hotel 4*/ Roliva 4* -similar

 ฮานอย :  Larosa 3* / First Eden 3* - similar // FTE Ba Dinh 4*/ Gloud 4* -similar

 

อัตรานี้รวม

ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ รวมทั้งสิ้น 4 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ตั่วเครื่องบิน ภายในประเทศ 2 เที่ยว บิน

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ,อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ,ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์

 ค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

Visitors: 48,647