ดานัง 3 วัน 2 คืน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

DOWNLOAD PROGRAM

SKU : ดานัง 3 วัน 2 คืน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

Price

7,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 7,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ดานัง 3 วัน 2 คืน

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานัง 1 คืน 

รับสนามบินดานัง

วันแรก            ดานัง – บานาฮิลล์          (กลางวัน/เย็น)             ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

วันที่สอง          ดานัง -วัดหลิงอิ๋ง - สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ         (เช้า/กลางวัน /เย็น)

วันที่สาม          ตลาดฮาน – สนามบินดานัง                 (เช้า)


(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)

                1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

                2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 1,500 บาท / ห้อง

ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 3,500 / ห้อง

อัตราค่าบริการรวม

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ -  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ  - ค่าตั๋วเครื่องบิน  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ ชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)Visitors: 51,699