ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

Price

12,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 12,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

4 วัน 3 คืน   ซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน 


วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮานอย - ซาปา - โมน่า คาเฟ่ - ทะเลสาบซาปา- Love Market  ( กลางวัน /เย็น)

วันที่สอง  ซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน     ( เช้า / กลางวัน /เย็น)

วันที่สาม  ซาปา – ฮานอย- วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ  ( เช้า / กลางวัน /เย็น)

วันที่สี่       ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก   (เช้า/กลางวัน/-)


อัตราค่าบริการรวม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ 

- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ - ค่าตั๋วเครื่องบิน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ ชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

Visitors: 48,647