มาเล - สิงคโปร 4 วัน 3 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : มาเล - สิงคโปร 4 วัน 3 คืน

Price

15,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 15,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

มาเล - สิงคโปร 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์      (L/-)


วันที่สอง   เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตรา จาย่า – มะละกา – โยโฮ บารูห์     (B/L/D)


วันที่สาม          โยโฮ บารูห์ – สิงคโปร์ – China Town – Universal Studios of Singapore – Show Wonder Full – Light & Water Spectacular @ Marina Bay Sands         (B/-/D)


วันที่สี่     Merlion Park – Garden by the Bays – Marina Barrage – Jewel of Changi – ส่งกลับ       (B/L) 


อัตราค่าบริการ     ขั้นต่ำ 6 ท่าน  รับสนามบินกัวลา – ส่งสนามบินสิงคโปร

ราคาท่านละ  15900 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 4500 บาท            

*** มีค่า Surcharge สำหรับเข้าพักในโรงแรมตรงกับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ กรุณาสอบถาม

ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุก Outdoor Themepark ราคาท่านละ 160 RM

ไม่รวมค่าตั๋วเข้าสวนสนุก ราคา 95$ ดอลล่าสิงคโปร์

ไม่รวมค่าเข้าชม Garden by The Bays 2 โดม ท่านละ 45 $ ดอลล่าสิงคโปร์ 


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

-         ค่ารถ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตลอดรายการ , ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

-         อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-         ค่าเข้าชมตามระบุในรายการทัวร์ , น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

-         ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

-         ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร

-         (ค่าตั๋วเข้า Skyworld Outdoor & Indoor + Universal Studio และ Garden by the Bay)

-         ค่าตั๋วเข้าสวนสนุก Genting Skyworld + Universal Studio + Garden by the Bays 2 Dome

-         ค่าวีซ่า / อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่เรียกสั่งเอง 

-         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-        ค่าทิปคนขับรถ เฉลี่ยประมาณ 100 บาท ต่อคนต่อวัน ไม่บังคับ

Visitors: 48,647