ปีนัง-คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลา5วัน รับ สนามบินปีนัง/หาดใหญ่

  DOWN LOAD PROGRAM 

รหัสสินค้า : ปีนัง-คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลา5วัน รับ สนามบินปีนัง/หาดใหญ่

ราคา

15,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore ปีนัง คาเมรอนฯ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 5 วัน

ตึกปิโตรนัส ปุตราจายา เมืองใหม่

พัก ปีนัง 1 คืน คาเมรอน 1 คืนกัวลา 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน


วันแรก     ปีนัง       (D)

วันที่สอง   ปีนัง-คาเมรอนฯ      (B/L/D)

วันที่สาม   คาเมรอนไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์        (B/L/D)

วันที่สี่       กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งฯ         (B/L/D)

วันที่ห้า   เก็นติ้ง - กัวลา ขึ้นตึกแฝดปิโตรนัส-ปุตตราจาย่า     (B/L/-)

อัตรานี้รวมค่าบริการ

- อาหารตามระบุในรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

- ค่ารถนำเที่ยว - มัคคุเทศก์นำเที่ยว - ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ   -โรงแรม 4 คืน  

Visitors: 33,165