6d หนองคาย – หลวงพระบาง - เมืองเฟือง - เวียงจันทน์

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 6d หนองคาย – หลวงพระบาง - เมืองเฟือง - เวียงจันทน์

Price

17,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 17,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

หนองคาย – หลวงพระบาง - เมืองเฟือง - เวียงจันทน์  

6 วัน 5 คืน Amazing ยิ่งกว่าเดิม

หนองคาย 2 คืน หลวงพระบาง 2 คืน เมืองเฟือง 1 คืน  


วันแรก    หนองคาย


                รับคณะที่จังหวัดหนองคาย  

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารวีเอส 

ที่พัก        โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย        

  

วันที่สอง หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ – หลวงพระบาง - ล่องเรือชมโขง - ถ้ำติ่ง -วัดเซียงทอง   


เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม สมควรแก่เวลาเดินทางด้วยรถบัส วีไอพี ปรับอากาศ เดินทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง หลังพิธีการนำท่านเดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ สปป.ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว  หลังพิธีการเดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 23 ก.ม. 

                เดินทางสู่ สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำท่านเดินทางด้วยรถด่วน EMU ขบวนล้านช้าง รับบัตรโดยสาร   บัตรโดยสารลูกค้าไม่สามารถที่จะระบุเลขที่นั่งได้เนื่องจาก บัตรโดยสารมีการ random ตลอดเวลาขออภัยในกรณีที่ท่านไม่ได้นั่งติดกัน ขอความกรุณาลูกค้าได้ถือกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง ) 

09.45 น.   สู่ สถานีหลวงพระบาง ด้วยรถไฟขบวน C92 09.45-11.44 ปลายทางสถานีที่หลวงพระบาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร  

บ่าย         นำคณะเดินท่าง สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านซ่างไห เพื่อเดินทางล่องเรือไปถ้ำติ่ง ถ้ำติ่ง ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำสองสี ที่ไหลมาพบรรจบกันระหว่างแม่น้ำอู กับ แม่น้ำคาน ถึงถ้ำติ่งนำท่านนมัสการพระพุทธรูปที่มากมายกว่า 1,000 องค์ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาของกษัตริย์ในสมัยก่อน ระหว่างเดินขึ้นท่าเทียบเรือท่านจะได้เห็นชาวบ้านท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายตลอดทาง เรือล่องกลับคืนเข้าตัวเมือง  

เย็น          ชม วัดเชียงทอง วัดที่เก่าแก่ ในสมัย ที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่ แม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบกับ แม่น้ำโขง ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ สิม หรือ พระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสิมที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านช้างได้อย่างวิจิตรงดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น "อัญมณีแห่งล้านช้าง" นอกจากนี้ วัดเชียงทองยังมี หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบาง  นำท่านเดินขั้นบันได 327 ขั้น เพื่อเดินทางไปชมวิวทัศนียภาพ ของเมืองหลวงพระบางและนมัสการ พระธาตุภูสี ซึ่นในอดีตเป็นยอดภูสีเคยเป็นป้อมปราการในการรักษาหัวเมือง ชม ถนนคนเดินหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด (Night Market ) ซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นเมืองมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

ที่พัก        โรงแรม เมืองทองบูติค หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร    หลังอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - อุทยานน้ำตกตาดกวางสี - ร้านคาเฟ่พูนสุข -   พระธาตุพูสึ - ถนนคนเดิน

05.30 น.  นำท่านร่วมพิธีกรรมอันสำคัญยิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง คือพิธีการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ในแต่ละคุ้มวัดออกมารับบิณฑบาตในตอนเช้า อย่างที่เรารู้กันว่าหลวงพระบางแต่ก่อนมีวัดมากมายทุกคุ้ม เนื่องจากอดีตหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงในอาณาจักรล้างช้างมาก่อน

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง นำท่านชมสถาปัตยกรรมในสมัยล้านช้าง นมัสการพระบาง ที่หอพระบาง จากนั้นเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์เมื่ออดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าของเมืองหลวงพระบาง ได้เก็บรวบรววมสิ่งของ เครื่องใช้ มาจัดแสดงในห้องต่างๆ ด้านนอกมีโรงเก็บรถยนต์พระที่นั่ง ที่ครั้นกษัตริย์เคยใช้ในการเสด็จพระราชดำเนิน  

เดินทาง   ถึง น้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกหินปูนขนาด 4 ชั้น ความสูงโดยรวมอยู่ที่ 75 เมตร ตั้งอยู่ห่างจาก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 35 กิโลเมตร สายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามผาหินปูน รวมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามจนถูกขนาดนามว่าเป็น “น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง”  

กลางวัน  รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารตาดแก้วมงคล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง กลับเข้าตัวเมือง

บ่าย         นำท่าน แวะถ่ายรูปและเช็คอิน ที่ สวนพูนสุขคาเฟ่ คาเฟ่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเช็คอิน ในท่านกลางร้านกาแฟกับบรรยากาศท้องทุ่งนา ( ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม )   นำท่านเดินขั้นบันได 327 ขั้น เพื่อเดินทางไปชมวิวทัศนียภาพ ของเมืองหลวงพระบางและนมัสการ พระธาตุภูสี ซึ่นในอดีตเป็นยอดภูสีเคยเป็นป้อมปราการในการรักษาหัวเมือง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารค่ำ นำท่านชม ถนนคนเดินหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด (Night Market ) ซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นเมืองมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก        โรงแรม เมืองทองบูติค หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  


วันที่สี่     หลวงพระบาง - วังเวียง - เมืองเฟือง


เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์

ชม           วัดแสนสุขาราม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี จุดเด่นของวัดคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง พระพุทธรูปปางเปิดโลก คนหลวงพระบางเรียกพระพุทธรูปนี้ว่า "พะเจ้า18ศอก" เนื่องจากมีความสูงวัดได้ 18 ศอก

ชม           วัดวิชุนนะราช เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๖ ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ 

เดินทาง  เข้าสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทาง สู่เมืองวังเวียง ด้วยขบวน C92 12.52-13.44 เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงสถานีรถไฟวังเวียง นำท่านออกจากสถานี จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมือง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร หลังอาหารกลางวัน เดินทาง สู่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เดินทางผ่านเส้นทางด่วนเมืองวังเวียง แยกเข้าเมืองหินเทิบ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ที่ บริเวณแพที่พัก

ที่พัก        แพเพียงฟ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ตักบาตรทางน้ำ - วัดสินไซยาราม - อ่างน้ำต่ง – ร้านคาเฟ่ผาเลือง - เดินทางกลับเวียงจันทน์  

เช้า          นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ตอนเช้า ซึ่งพระสงฆ์จะพายเรือมาบิณฑบาตรในยามเช้าเนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองเฟืองมีทั้งตั้งอยู่บนบกและอาศัยอยู่ริมน้ำ ทางทัวร์ได้เตรียมของใส่บาตรให้ลูกค้า ส่วนลูกค้าจะประสงืจะซื้อของทำบุญเพิ่มส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย  

                รับประทานอาหารเช้า แบบข้าวต้ม ขนมปัง และ ไข่ดาว พร้อมทำกิจกรรมส่วนตัว สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์

เดินทาง  สู่ วัดสินไซยาราม ดินแดนแห่งสวนพุทธศาสนา ที่สาธุชนทุกท่านให้ความสักการะแด่หลวงปู่ขาว และองค์พญานันโทนาคราช  พญานันโทนาคราช หรือ นันโทปะนันทะ ผู้ที่อยู่ใน พุทธชัยมงคล “คาถาที่ 7” ว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่ทรงมีบรมพุทธานุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะ ไปปราบ พญานันโทปนันทนาคราช จนได้ชัยชนะ จากนั้นนำท่านชม และ ถ่ายรูป ที่จุดชมวิว อ่างน้ำต่งแม่น้ำ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ่างน้ำต่งวิว 

บ่าย         นำท่านแวะร้านคาเฟ่สายชิว ท่ามกลางวิวขุนเขาและแม่น้ำ ที่ ผาเลืองคาเฟ่อ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่าน ชมและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาทิผ้าไหม เครื่องเงิน สินค้าที่ระลึกประเทศลาว ที่หัตถกรรมจำปาล้านช้าง    

 นมัสการ  พระธาตุหลวง หรือ {พระเจดีย์โลกะจุฬามณี} นับเป็น{ปูชนียสถาน|บูชนียสถาน}

 อันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

 ชมวิวและถ่ายรูปที่ ประตูไซ (Patu Xai ) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและเสรีภาพของประชาชน

  ลาวทั้งปวง ประตุไซ สร้างคล้ายคลึงกับ  อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล หรือ ประตูชัยประเทศฝรั่งเศ

เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นให้ท่านเลือกชม และซื้อของฝาก ที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty fee shop สมวรแก่เวลานำท่านเดินทาง กลับเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับเข้าจังหวัดหนองคาย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหารครัวแม่แป้ด 

ที่พัก        โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย

วันที่หก  หนองคาย - เดินทางกลับ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเช็คเอาท์ ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม

-         ค่าธรรมเนียม ระหว่าง ไทย-ลาว   

-         ค่ารถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ ไทย-ลาว

-         ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง - วังเวียง ไป-กลับ ชั้น 2 

-         ค่าเข้าชมสถานที่ และ ค่าเข้าชมโชว์ ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-         มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง -ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-         ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ( พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน ) 

-         ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-         ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-         ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-         ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-         ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนรถไฟความเร็วสูง

-         VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

-         ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี  โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน   

Visitors: 53,631