หลวงพระบาง 3 วัน รับสนามบินหลวงพระบาง

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : หลวงพระบาง3วันทางเครื่อง

ราคา

13,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore มรดกโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

เริ่มรับสนามบินหลวงพระบาง

วันแรก สนามบินหลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์-พระธาตุพูสี-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซ่า (-/L/D)

วันที่สอง    ตักบาตรข้าวเหนียว- ตลาดเช้า - บ้านช่างไห - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง ปากอู - บ้านผานม

 น้ำตกตาดกวางซี        (B/L/D)

วันที่สาม วัดเชียงทอง- วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - ตลาดดารา - สนามบินหลวงพระบาง    (B/-/-)อัตราค่าบริการรวม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ       -ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ   - ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง

- ค่ายานพาหนะ ได้แก่ เรือ และรถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ  -ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ        

-มัคคุเทศก์ภาษาไทย  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทVisitors: 27,691