เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 5 วัน 4 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 5 วัน 4 คืน

Price

14,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 14,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง

นอน เวียงจันทน์ 1 คืน เมืองเฟือง 1 คืน 

วังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน


วันแรก      รับสนามบิน เวียงจันทน์      (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง   เวียงจันทน์ -เมืองเฟือง       (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม    เมืองเฟือง – วังเวียง – บลูลากูน (Blue Lagoon) -ถ้ำนางฟ้า (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่     วังเวียง– หลวงพระบาง     (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ห้า   หลวงพระบาง  -ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี    (เช้า /กลางวัน/ )


อัตรานี้รวม :

•   ค่าที่พัก 4 คืน     

•   ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ 

•   ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ  

•   ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) นำเที่ยวตามรายการ

•  ค่าอากรท่องเที่ยวลาว      

•   ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

•    ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง

•    ข้าวเหนี่ยว ใส่บาตร

อัตรานี้ไม่รวม :      

•     ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด)

•    ค่าตั๋วเครื่องบิน 

•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

•     ค่าเครื่องเล่น หรือ กิจกรรมอิสระ นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

•     ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

*** เพื่อเป็นขวัญละกำลังใจ กับไกด์ท้องถิ่นและคนขับ  100 บาท ต่อท่าน/วัน *** ไม่บังคับ 

Visitors: 53,632