ลาวตอนใต้ เซกะตาม 4 วัน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : ลาวตอนใต้ เซกะตาม 4 วัน

Price

9,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 9,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ลาวตอนใต้ ตาดฟาน-ตาดเยือง

เซกะตาม-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู

4 วัน 3 คืน


 

วันแรก อุบลราชธานี- อุทยานบาเจียง- ปากซอง            (กลางวัน/เย็น)  

วันที่สอง   น้ำตกเซกะตาม – ปากเซ           (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สาม   ปากเซ –หลี่ผี- คอนพะเพ็ง – ปากเซ       (เช้า / กลางวัน / เย็น)

วันที่สี่    ปากเซ – วัดพู –อุบล          (เช้า / กลางวัน /-)  


อัตรานี้รวม

ค่ารถ4 วัน     ค่าที่พัก 3 คืน  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 4 วัน   ค่าเข้าชมสถานที่   ค่าเอกสารผ่านแดน

ค่าภาษีเข้าลาว   ค่าอาหาร 10 มื้อ ( เช้า กลางวัน เย็น )

อัตรานี้ไม่รวม     -ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ    -ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

-ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า

เอกสาร ส่ง สำเนา Passport ล่วงหน้า 10 วัน ถือวันเล่มจริงวันเดินทางอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน 

Visitors: 53,630