มรดกโลก หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : มรดกโลก หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน

Price

11,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 11,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Explore มรดกโลกหลวงพระบาง วัดเชียงทอง

 นั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง สู่เวียงจันทน์

 4 วัน 3 คืน หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน


วันแรก :   หลวงพระบาง – น้ำตกกวางสี - วัดวิชุน -ตลาดมืด      (- /กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง    ตักบาตรข้าวเหนียว- ล่องเรือ ถ้ำติ่ง – บ้านสร้างไห่ - วัดเชียงทอง -วัดใหม่สุวรรณราม  (เช้า /กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม    หลวงพระบาง -นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง -ถ้ำนางฟ้า -บูลลากูน นอนวังเวียง       (เช้า /กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่       วังเวียง - เวียงจันทน์ –วัดสีเมือง – หอพระแก้ว – ตลาดช็อปปิ้งมอลล์   (เช้า /กลางวัน/-)


3 Star Hotel  :  Sunway Hotel   หลวงพระบาง + ทวีสุข  เมืองวังเวียง หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  :  Aungthong Hotel   หลวงพระบาง + Lisa Grand เมืองวังเวียง หรือ เทียบเท่า

  ค่าบริการรวม  - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง      - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น  - ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ 

- ค่าที่พัก โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน     - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)                                 

อัตราค่าบริการไม่รวม  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ      

- ชุดตักบาตรข้าวเหนียว 100 บาท ของทำบุญใส่บาตร         - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด)

-ค่าตั๋วเครื่องบิน   - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน   - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

*** เพื่อเป็นขวัญละกำลังใจ กับไกด์ท้องถิ่นและคนขับ  400 บาท ต่อท่าน ต่อทริป* ไม่บังคับ

Visitors: 45,677