เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน

Price

11,900.00 ฿

Total 11,900.00 ฿

Explore เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง  นอนเมืองเฟือง 1 คืน 

วังเวียง 1 คืน  เวียงจันทน์ 1 คืน

วันแรก      รับสนามบิน อุดรธานี – เวียงจันทน์ - เมืองเฟือง      (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง    เมืองเฟือง – วังเวียง - บลูลากูน (Blue Lagoon)    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม    วังเวียง – ถ้ำนางฟ้า - เวียงจันทน์                        (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่          เวียงจันทน์ –วัดสีเมือง – หอพระแก้ว – ตลาดช็อปปิ้งมอลล์    (เช้า /กลางวัน/-)


Explore เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองเฟือง 4 วัน 3 คืน  นั่งรถไฟความเร็วสูง นอนเมืองเฟือง 1 คืน 

วังเวียง 1 คืน   เวียงจันทน์ 1 คืน       อัตราค่าบริการต่อท่าน      

15        ท่าน  ราคาท่านละ    11900             บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    3000 บาท

11-14 ท่าน    ราคาท่านละ    12500             บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    3000 บาท

6-10     ท่าน  ราคาท่านละ    13500             บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    3000 บาท

อัตรานี้รวม :

•          ค่าที่พัก 3 คืน      •     ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ 

•          ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ    •     ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) นำเที่ยวตามรายการ

•          ค่าอากรท่องเที่ยวลาว       •     ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม :      •  ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด)

•          ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 

•          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

•          ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

หมายเหตุ :      โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  Order form
First Name *
Last Name *
Email *
Tel. *

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 45,670