7วันเวียงจันทน์ –สิบสองปันนา -หลวงพระบาง- เมืองเฟือง

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 7วันเวียงจันทน์ –สิบสองปันนา -หลวงพระบาง- เมืองเฟือง

Price

23,500.00 ฿

Quantity to buy
Total 23,500.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

หนองคาย – เวียงจันทน์ –สิบสองปันนา -หลวงพระบาง- เมืองเฟือง-เวียงจันทน์ 7 วัน 6 คืน ไทย-ลาว-จีน


วันแรก หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ (D)

วันที่สอง เวียงจันทน์ – สิบสองปันนา (D88 08.08-15.18 ) ตลาดเก้าจอมสิบสองเซียง (B/L/D)

วันที่สาม สวนป่าดงดิบโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ เจดีย์จอมไข่ - วัดหลวงป่าเจย์  - Dai Show (B/L/D)

วันที่สี่ หมู่บ้านไทลื้อ - ตลาดเช้า - สถานีรถไฟสิบสองปันนา (D87 11.45-14.30 ) วัดเชียงทอง  (B/L/D)  

วันที่ห้า ตักบาตรเช้า - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดวิชุนนะราช – วัดแสนสุขาราม นั่งรถไฟลง เมืองวังเวียง ( C91 12.52-13.44 ) ไปเมืองเฟือง  (B/L/D)

วันที่หก ตักบาตรริมน้ำ - วัดสินไซยาราม – อ่างน้ำต่ง - เดินทางเข้า นครหลวงเวียงจันทน์ - ร้านเครื่องเงิน - พระธาตุหลวง - ประตูไซ  (B/L/D)

วันที่เจ็ด เดินทางกลับเข้าประเทศไทย 


อัตราค่าบริการนี้ รวม

-         ค่าธรรมเนียม ระหว่าง ไทย-ลาว - จีน  

-         ค่ารถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ ไทย-ลาว-จีน

-         ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ – สิบสองปันนา - หลวงพระบาง - วังเวียง ไป-กลับ ชั้น 2 

-         ค่าเข้าชมสถานที่ และ ค่าเข้าชมโชว์ ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว

-         มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-         ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ ( พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน )

-         ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

-         ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-         ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

-         ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

-         ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนรถไฟความเร็วสูงชั้น1หรือชั้นธุรกิจ  

-         VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

-         ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี  โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน  

 

-         กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

 

-    หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

Visitors: 53,629