ลาวตอนใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มอุบล

 Download Program

รหัสสินค้า : 3d2npaksae-ubon

ราคา

7,500.00 ฿


7,900.00 ฿

 (-5%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 รับที่ อุบล เดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่าน ขึ้นไป

กำหนดวันเดินทางเองได้

วันแรก          อุบล –  ตาดฟาน                               ( --- / กลางวัน / เย็น)

08.00 น.         รถตู้ ปรับอากาศ V.I.P รอรับท่านพร้อมออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

09.00 น.         ถึงช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก

1.00 น.        ถึงเมืองปากซอง นำชมน้ำตกตาดฟาน บริเวณอุทยานดงหัวสาว น้ำตกที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้แขวงจำปาสัก 

12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้ มนตรา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวอยู่ที่เมืองปากซอง ที่สวนมีดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมดอกไม้เมืองหนาว

17.00 น.         มุ่งหน้าสู่ที่พัก

18.00 น.        อาหารเย็นและเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์

 

วันที่สอง         คอนพะเพ็ง – ปากเซ                             ( เช้า / กลางวัน / เย็น)                

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า (โรงแรม)

08.00 น.         เดินทางไปคอนพะเพ็ง           

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ครัวศาลาริมโขง)

13.00 น.         จากนั้นนำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่เสมือน “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”

14.00 น.        กลับปากเซ ชมแม่น้ำโขงยามเย็น

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น (เดลต้า)และเข้าที่พักจากนั้นพักผ่อนตาม                               

อัธยาศัย (โรงแรมจำปาสักแกรนด์)

 

วันที่สาม           ปากเซ – ปราสาทวัดพู - อุบลราชธานี               ( เช้า/ กลางวัน / ---)

09.00 น.        รับประทานอาหารเช้า (โรงแรม)จากนั้นพาท่านชมเมืองปากเซ

09.30 น.         นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าจำปาสัก ที่ตั้งของวัดพู ศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ชมภาพสลักการกวนเกษียรสมุทร และนางอัปสร ชม บ่อน้ำเที่ยงหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาพสลักตรีมูรติ และหินบูชายันต์

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารมณีพร)

13.00 น.      ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดดาวเรือง ก่อนอำลาเมืองปากเซมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก
15.00 น.       ถึงช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนกลับอุบลราชธานี

17.00 น.         ถึงอุบลราชธานี ส่งสนามบิน โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


อัตรานี้รวม  1ค่ารถตู้รวมน้ำมัน และคนขับ  3 วัน

                   2 ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว

                   3 ค่าอาหารเที่ยง 3 มื้อ + อาหารเย็น 2 มื้อ

                   4 ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการ

                   5 ค่าไกด์ท้องถิ่นบริการ

                   6 ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม     1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด