ลาวตอนใต้ 3 วัน 2 คืน เริ่มอุบล

 Download Program

SKU : 3d2npaksae-ubon

Price

8,300.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,300.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

อุบล ลาวใต้ วัดพู หลี่ผี-คอนพะเพ็ง

ตาดฟาน 3 วัน 2 คืน พักปากเซ


วันแรก    อุบล – ตาดเยือง - ตาดฟาน -ไร่ชา กาแฟ    (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง     หลี่ผี - คอนพะเพ็ง - ปากเซ       (เช้า/กลางวัน/เย็น)         

วันที่สาม    ปากเซ - วัดพู มรดกโลก -อุบล    (เช้า/กลางวัน/-)


อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         

-ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         

-ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ         

Visitors: 48,643