แห่เทียบ อุบล เที่ยวปากเซ 19-21กค

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : แห่เทียบ อุบล เที่ยวปากเซ 19-21กค

Price

6,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 6,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

อุบล- แห่เทียนพรรษา

ลาวใต้ -คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดเยือง  

3 วัน 2 คืน พักปากซอง+ปากเซ 

เดินทาง 19-21 กค 2567


วันแรก 19 กค 2567     อุบล – - ตาดฟาน - ตาดเยือง- ไร่ชา กาแฟ          ( -- / กลางวัน / เย็น)

08.00 น. รถตู้ปรับอากาศ V.I.P รอรับท่านที่รร . หรือสนามบินอุบล หรือจุดนัดพบ


วันที่สอง  20 กค 2567    คอนพะเพ็ง –ปากเซ – วัดหลวง – ช้อปปิ้ง       ( เช้า / กลางวัน / เย็น)        


วันที่สาม  21 กค 2567     ร่วมชมแห่เทียนพรรษา - อุบล                ( เช้า / กลางวัน / -)         


อัตราค่าบริการ 8 ท่าน ( ใช้รถตู้ 1 คัน ) เริ่มที่อุบล

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่                ท่านละ          6,900            บาท

               พักเดี่ยวเพิ่ม        ท่านละ         1,500             บาท                 


อัตรานี้รวม      1) ค่ารถตู้ ปรับอากาศ 3 วัน              2) ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า   

3) ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ +อาหารเย็น 2 มื้อ             4) ค่าเอกสารผ่านแดนและภาษีท่องเที่ยวลาว

5) ค่า เข้าชมสถานที่ตามระบุ                                    6) ค่ามัคคุเทศก์ ลาว – ไทย 

7) ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท         8) ค่าเอกสารผ่านแดน ( ใช้บัตรประชาชน)


อัตรานี้ไม่รวม     1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ               

***ราคาไม่รวมค่านั่งชมแห่เทียนบนปะรำพิธี กรณีต้องการซื้อบัตรนั่งชม

การจองชำระมัดจำท่านละ 3500 บาท ต่อท่าน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนเพือทำเอกสารข้ามแดน

และวันจริงต้องมีบัตรประชาชนเดินทางด้วยเท่านั้น + เด็กต้องนำสูติบัตรตัวจริงกรณียังไม่มีบัตรประชาชน


หมายเหตุ   

*ราคานี้ออกเดินทางเมื่อครบ 8 ท่านขึ้นไป หากไม่ครบตามจำนวนบริษัทของสงวนสิทธ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

*โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน อุทกภัย ภัยธรรมชาติ จราจลและการนัดหยุดงาน และเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
Visitors: 51,697