หลวงพระบาง - สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : หลวงพระบาง - สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

Price

22,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 22,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

หลวงพระบาง - สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

 บิน ไป กลับ ขึ้น-ลงหลวงพระบาง


วันแรก กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ถนนคนเดิน     (-/L/D)


วันที่สอง          ตักบาตรข้าวเหนียว -นั่งรถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา เมืองใหม่ เก้าจอม สิบสองเชียง     (B/L/D)


วันที่สาม          ตลาดเช้าไทลื้อ – วัดป่าเจ – หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง -สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ - การแสดงโชว์ตระการตา เมืองพาราณสี (B/L/D)


วันที่สี่  นั่งรถไฟความเร็วสูง สิบสองปันนา - หลวงพระบาง                          (B/L/D)


วันที่ห้า หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ                                 (B/-/--)อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ   2. ค่ามัคคุเทศก์ชาวลาว-จีน

3. ค่ารถนำเที่ยวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง               4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                           6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าวีซ่าจีนแบบกลุ่ม   หน้าด่านเข้าประเทศจีน ส่ง Scan Passport ล่วงหน้า ก่อน 15 วันทำการ*** สำคัญมาก กรณีมีวีซ่า สามารถลดได้ เพียง 1000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว เส้นทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ ไป กลับ ประมาณ 9000-13500บาท

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายระหว่างการเดินทาง

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 100 บาท ต่อคน / วัน โดยประมาณ

5. ค่าข้าวเหนียวเพื่อใส่บาตรข้าวเหนียว ท่านละ 100 บาท  

 

Visitors: 48,647