กรุงเทพ-น่าน-หลวงพระบาง ทางรถ 5วัน

 DOWNLOAD PROGRAM

SKU : กรุงเทพ-น่าน-หลวงพระบาง ทางรถ 5วัน

Price

14,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 14,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

 กรุงเทพ น่าน หลวงพระบาง

เที่ยวเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรม 5 วัน 4 คืน


วันแรก กรุงเทพ - น่าน (เย็น)

18.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สู่ น่านด้วยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมบริการอาหารกล่องบนรถ

วันที่สอง      น่าน– ด่านชายแดน – ท่าเรือปากห้วยแคน – หลวงพระบาง(เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม พระราชวังหลวง – วัดวิชุน– เชียงทอง – พระธาตุพูสี       (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 วันที่สี่         หลวงพระบาง – ด่านชายแดน – น่าน                  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ห้า        พิพิธภัณฑ์งาช้างดำ - วัดภูมินทร์ – พระธาตุแช่แห้ง – พระธาตุช่อแฮ่ – พระพุทธชินราช – กรุงเทพ    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 23.00 น.    เดินทางกลับ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 หมายเหตุ : *** รายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดสิทธิผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

 

 Visitors: 53,629