อุบล ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน เริ่มอุบล

  DOWNLOAD  PROGRAM 

SKU : ลาวใต้-4d

Price

8,800.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,800.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

อุบล ลาวใต้ วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง

ตาดฟาน - ตลาดดาวเรือง - วัดภูพร้าว

วัดพระธาตุหนองบัว -วัดมหาวนาราม-ช้อปปิ้งอุบล

4 วัน 3 คืน พักปากเซ

วันแรก   อุบล – ปากเซ - วัดพู มรดกโลก            (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง   หลี่ผี - คอนพะเพ็ง - ปากเซ           (เช้า/กลางวัน/เย็น)       

วันที่สาม  ปากซอง- ตาดฟาน – ตาดเยือง- ตาดคู่ -ไร่ชา กาแฟ -ภูส่าเหล้า         (เช้า/กลางวัน/เย็น )  

วันที่สี่    ปากเซ - อุบล - วัดภูพร้าว- วัดหนองบัว-วัดมหาวนาราม- สนามบิน       (เช้า/กลางวัน/- )

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         

-ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         

-ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ         

Visitors: 45,672