ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน 2 ท่านเดินทางได้

 DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 2D-Rgn

ราคา

7,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Explore ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน


กำหนดการเดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง –วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – เจดีย์กาบาเอ –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-,L,D)

วันที่สอง    หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย (ตักบาตร พระสงฆ์ 500 กว่า) –พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง –  พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ– ตลาดสก๊อต –ย่างกุ้ง        (B,L,-)


 Hotel List

4 Star Hotel  : JASMINE PALACE HOTEL  or ZEALAX HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : MELIA HOTEL  or LOTTEE HOTEL or Wyndham Grand Yangon หรือ เทียบเท่า

 

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท

Visitors: 27,341