มัณฑะเลย์- พุกาม 4 วัน 3 คืน

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : mdy4d

Price

9,800.00 ฿

Quantity to buy
Total 9,800.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Myanmar Be Enchanted

มัณฑะเลย์- พุกาม  4 วัน 3 คืน  

วันแรก      สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์– วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ (D)

วันที่สอง    เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์ (B/L/D)

วันที่สาม         เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง            (B/L/D)

วันที่สี่            พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี -กรุงเทพฯ             (B,--,-)


Mandalay Hotel List

3 Star Hotel  : MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : MANDALAY HILTON ,MARCUE MANDALAY HILL RESORT HOTEL หรือ เทียบเท่า

Bagan Hotel List

3 Star Hotel  : BAGAN RAZAGYO HOTEL OR LAND MARK HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : MANDALAY TREASURE RESORT HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : BAGAN HERTIAGE HOTEL หรือ เทียบเท่า

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท 


Visitors: 51,697