3 วัน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

DOWNLOAD PROGRAM

รหัสสินค้า : 3d rgn siream

ราคา

8,400.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8,400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง –วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – เจดีย์กาบาเอ –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (-,L,D)

วันที่สอง  หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย (ตักบาตร พระสงฆ์ 500 กว่า) –พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง –พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ   (B,L,D)

วันที่สาม    พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ตลาดสก๊อต –ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ          (B,L,D)


3 Star Hotel  : RENO HOTEL  or GRAND UNITED HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : JASMINE HOTEL  or GREEN HILL HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : LOTTE HOTEL  or NOVOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า

 

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท

Visitors: 33,165