ย่างกุ้ง – หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

  DOWNLOAD PROGRAM

SKU : 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

Price

10,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 10,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ย่างกุ้ง – หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

วันแรก    กรุงเทพ -ย่างกุ้ง เจดีย์กาบาเอ( kabaaye )-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา              (-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง     หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม  พระธาตุอินทร์แขวน- เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ 4    ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ – Scott market        (เช้า/กลางวัน/-)


Kyithiyoe      :  Kyithiyoe Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel

Yangon Hotel

3 Star Hotel  : RENO HOTEL  or GRAND UNITED HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : JASMINE HOTEL  or GREEN HILL HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : LOTTE HOTEL  or NOVOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท 


Visitors: 48,642