3 วัน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

 DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : 3 วัน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

Price

8,900.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,900.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

วันแรก    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ไจ้เที่ยว  (-,L,D)

วันที่สอง   ไจ้เที่ยว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   (B,L,D)

วันที่สาม   ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ    (B,L)


3 Star Hotel  : RENO HOTEL  or GRAND UNITED HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : JASMINE HOTEL  or GREEN HILL HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : LOTTE HOTEL  or NOVOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า


อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท                        


Visitors: 45,669