มัณฑะเลย์-มินกุน 3 วัน 2 คืน

  DOWNLOAD PROGRAM 

SKU : มัณฑะเลย์-มินกุน 3 วัน 2 คืน

Price

8,700.00 ฿

Quantity to buy
Total 8,700.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Myanmar Be Enchanted

มัณฑะเลย์-มินกุน 3 วัน 2 คืน  

วันแรก     มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอว์- วิหารไม้สักทอง-มัณฑะเลย์ฮิลล์               ( D)

วันที่สอง  มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-สะพานอูเบ็ง -วัดมหากันดายงค์-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน-

ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน- มัณฑะเลย์                (B,L,D)

วันที่สาม   พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี -กรุงเทพฯ         (B,--,-)


3 Star Hotel  : MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL หรือ เทียบเท่า

4 Star Hotel  : MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรือ เทียบเท่า

5 Star Hotel  : MANDALAY HILTON ,MARCUE MANDALAY HILL RESORT HOTEL หรือ เทียบเท่า

อัตรานี้รวม       

-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ         -ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ                         -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ               -ค่าประกันโควิท Visitors: 48,647